Over ons

Home  /  Over ons

Visie

De Stichting tracht dit doel te bereiken door projecten te ondersteunen die leiden tot:

  • verbeteren van de kwaliteit van medische centra op dorps- en regioniveau, waaronder het moderniseren van de zorg en de ondersteunende faciliteiten;
  • verbeteren van de kwaliteit van lagere en middelbare scholen op dorpsniveau, waaronder het moderniseren van de ondersteunende faciliteiten;

Bureaudirecteur

  • Mw. Y.J.Lockhorn Lamberts

Bestuurssamenstelling

  • Mw. M.Arts
  • Dhr. O. Staleman
  • Mw. B.Blom
  • Mw.V.Smit
  • Mw. M.J. Schouten

Financieel beleid

In het verleden heeft de stichting een vermogen opgebouwd door diverse ontvangen schenkingen.
Het vermogen van de Stichting wordt met een laag risicoprofiel en een zo hoog mogelijk rendement belegd.
Uitgangspunt van het financiële beleid is dat in beginsel het vermogen in stand blijft en slechts het rendement in aanmerking komt voor uitkeringen als genoemd in lid 2 van de doelstelling van de Stichting. Het bestuur bepaalt het beleggingsbeleid, hetgeen vastgelegd kan worden in een beleggingsstatuut.

Met betrekking tot ontvangen schenkingen worden, afhankelijk van de opdracht die aan de door de Stichting ontvangen schenkingen wordt gegeven, deze toegevoegd aan het onbelaste vermogen dan wel worden deze uitgekeerd aan charitatieve doelen.
Op basis van een prognose van beschikbare middelen worden de uitkeringen voor een volgend jaar, dan wel volgende jaren gebudgetteerd. Het budget wordt eenmaal per jaar vastgesteld en per kwartaal geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Een overzicht van de inkomsten en uitgaven wordt jaarlijks vastgelegd in het financiële jaarverslag.
De bestuursleden ontvangen jaarlijks de gebruikelijke onkostenvergoeding, waarbij de wettelijk geldende normen als uitgangspunt zijn genomen. Deze vergoedingen zijn terug te vinden in het financiële jaarverslag.

ANBI status

voor de ANBI status wordt verwezen naar het RSIN 821766478

Publicatie gegevens stichting de Koornzaayer Foundation

publicatie gegevens Stichting De Koornzaayer Foundation 2022

Privacybeleid

de Koornzaayer Foundation volgt hierin de richtlijnen van de Fin

https://www.verenigingvanfondsen.nl